Vedtekter

Oppdatert 13/1 2014 (litt større tekst på denne og linjen under)

Vedtekt for Neptunklubbene i Statoil ASA  (litt større tekst på denne og linjen over)

Vedtekten beskriver målsetting og
organisering av Neptunklubbene i Statoil ASA.

Det er i tillegg fastsatt en hovedvedtekt
som beskriver overordnede prinsipper og retningslinjer for velferdsarbeidet.
Dersom det er motstrid mellom bestemmelser i overordnet vedtekt og i denne
vedtekt går bestemmelsene i overordnet vedtekt foran.

Målsettingen for velferdstilbudet er å fremme felleskap,
helse, trivsel og bedriftsidentitet og å bidra til at selskapet oppleves som en
attraktiv arbeidsplass. En av målsettingene ved
etablering av klubbene er å nå flest mulig ansatte i hjemmemiljø. Tilbudene
skal være til glede for hele familien.

Corporate
Human Resources (CHR) er ansvarlig enhet for vedtektene. Ansvaret for løpende administrasjon
og oppfølging av disse er delegert til Global Business Services – Human
Resourse Services (GBS HRS).

Endringer i
vedtektene blir initiert av CHR eller GBS HRS.

GBS HRS og
Neptunrådet kan foreslå endringer.

1
Retningslinjer for
Neptunklubbene

 • Velferdstilbudene
  skal være åpne for alle fast ansatte og lærlinger
 • Tilbudene
  skal komme flest mulig til gode og det skal stimuleres til fellesaktiviteter
 • Økonomisk
  støtte gis under forutsetning av at ansatte selv yter en rimelig innsats og
  egenandel
 • Økonomisk støtte skal
  reflekteres i antall medlemmer i klubben.
 • Velferdsarbeidet
  skal utvikles og drives av de ansatte – primært utenfor arbeidstiden
 • Selskapet skal gjennom
  velferdsarbeidet ikke støtte tiltak som må ansees å være en offisiell oppgave
  eller som retter seg mot allmennheten forøvrig
 • Tilskudd skal bare gis til
  interne foreninger og ansatte, ikke direkte til eksterne institusjoner
 • Tilskudd skal ikke gis til
  foreninger eller aktiviteter med politisk, religiøst eller faglig tilsnitt
 • Alle aktiviteter skal drives
  etter myndighetene og selskapets etablerte krav til helse, miljø og sikkerhet
 • Tilskudd skal ikke gis på en
  slik måte at det utløser individuell skatteplikt
 • Velferdsarbeid og
  velferdsaktiviteter er underlagt selskapets etiske retningslinjer (FR18)

2
Organisering

2.1
Definisjoner

Neptunrådet

Neptunrådet er høyeste organ for
Neptunklubbene i selskapet og er sammensatt av representanter fra alle klubbene
og representanter fra selskapet. Neptunrådet møtes en gang i året og drøfter
det generelle velferdsarbeidet i bedriften, endringer i vedtekter, samt årsrapporter
og arrangementer av felles interesse. Det er et rådgivende organ som kan fremme
anbefalinger på vegne av alle klubbene, men ikke ta beslutninger på vegne av
selskapet.

Saker som ønskes tatt opp på møte i
Neptunrådet sendes koordinator med en frist på fire uker. Ekstraordinært møte i
Neptunrådet innkalles når minst sju av klubbene krever det. Endringer i vedtektene kan bare skje etter flertallsvedtak
på møte i Neptunrådet og deretter godkjennes av selskapet

Neptunklubbene

Det er etablert
11 Neptunklubber som skal ivareta velferdstilbudet for alle sokkelansatte i Statoil.

2.2
Medlemskap

Alle fast sokkelansatte inkludert
lærlinger og midlertidig sokkelansatte med minst ett års sammenhengende kontrakt
i Statoil er medlemmer. I tillegg kan pensjonister være medlem dersom det er
mindre enn 50 betalende pensjonister i klubben.
Arbeidstakerne blir automatisk medlem av den Neptunklubben som ligger
nærmest arbeidstakerens hjemstedsadresse. Kun i spesielle tilfeller kan dette
prinsipp fravikes

En ansatt kan bare være medlem av en
Neptunklubb om gangen. Overgangen til en annen klubb kan normalt skje fra nytt
kalenderår. Overgang til ny klubb meldes skriftlig til leder i den klubben man
melder seg ut av, som igjen orienterer leder i ny klubb.

Medlemskap opphører straks en person
slutter i selskapet eller går over til stilling på land.

Medlem, samt ektefelle/samboer og barn har
rett til å delta i de aktiviteter som gjennomføres av den klubben de har medlemskap
i. Adgang til medlemskap gis også etterlatte i inntil fem år, eller til
eventuelle barn fyller 18 år. Dersom et medlem ikke har ektefelle/samboer, kan
annet familiemedlem tas med etter spesiell avtale. Ved reiser og større
arrangement, må vedkommende selv dekke utgiftene.

2.3
Valg

Neptunstyret
utpeker et valgstyre på to medlemmer for to år om gangen. Valgstyrets medlemmer
har ikke anledning til å stille til valg. Alle medlemmer har rett til, etter
henvendelse fra valgstyret, å sende inn forslag på styrekandidater. På bakgrunn
av innkommende forslag sender valgstyret ut liste over de kandidater flest har
foreslått. Denne listen bør inneholde minst dobbelt så mange navn som
kandidater på valg. Kandidatene må være forespurt. Innen 15. november sender
medlemmene sine stemmesedler til valgstyret.

Dersom
valgstyret finner det mest hensiktsmessig kan en benytte elektronisk valg.

3
Økonomi

3.1
Tildeling og bruk av midler

GBS HRS har ansvar for tildelingsprosessen
og vil i forkant av denne utarbeide en tidsplan og sørge for at nødvendig informasjon
sendes alle aktører. Midler tildeles i henhold til antall sokkelansatte.
Godkjente rammer vil bli utbetalt over to terminer, første gang innen utgangen
av første kvartal, andre del utbetales etter at revidert regnskap og årsrapport
fra foregående år er mottatt.

De lokale klubbene skal bruke midlene på en
økonomisk måte og i medlemmenes interesse.

Medlemmer skal betale en egenandel på alle
arrangementer. Medlemmer som ikke har betalt egenandelen for arrangement de har
deltatt på, utelukkes fra videre deltakelse inntil oppgjør finner sted.

 

Dersom et medlem skifter klubb vil tilskuddet følge medlemmet til
den nye klubben.

3.2
Regnskap og årsrapport

Klubbene skal føre regnskap i henhold til
god regnskapsskikk og eksisterende skatte- og regnskapslovgivning. Regnskapene
skal revideres av valgt revisor. Årsrapport skal utarbeides samtidig med
regnskapet.