Målsettinger

Målsetting for velferdsarbeid i Equinor

Utvikle fellesskap og trivsel gjennom deltakelse og engasjement i positive og utviklende fritidsaktiviteter.

Prinsipper for velferdsarbeid i Equinor

1. Velferdstilbudene skal komme flest mulig av de ansatte tilgode.

2. Velferdstilbudene skal være åpne for alle fast ansatte. Også lærlinger og midlertidig ansatte med kontrakter på minimum 12 måneder kan benytte seg av tilbudene.

3. Det skal tilstrebes likhet i selskapets velferdstilbud.

4. Velferdsarbeidet skal utvikles og drives av de ansatte – primært utenfor arbeidstiden.

5. Økonomisk støtte til enkelttiltak skal gis under forutsetning av at de ansatte yter en rimelig innsats eller egenandel.

6. Selskapet skal som utgangspunkt ikke støtte tiltak som må sies å være en offisiell oppgave eller som retter seg mot allmenheten forøvrig.

7. Økonomisk støtte skal vurderes bl.a. ut fra hvor mange som er engasjert i tiltaket. Før tilskudd gis skal det forelegges revidert regnskap.

8. Tilskudd skal bare gis til interne foreninger og ansatte, ikke direkte til eksterne institusjoner.

9. Tilskudd skal ikke gis til foreninger eller aktiviteter med politisk, religiøst eller faglig tilsnitt.

10. Velferdsutvalg skal være opprettet ved alle kontorsteder. Utvalgene skal være partsammensatt hvor bedriften har flertall og styringsrett. Representantene bør ikke inneha noe ledende verv i noen av velferdsgruppene. Utvalget skal være et underutvalg av lokalt AMU eller BU.

11. Velferdstilbudene skal utvikles med utgangspunkt i de ansattes ønsker og innenfor bedriftens generelle mål og retningslinjer for velferdsarbeid.

12. Alle aktiviteter skal drives etter myndighetene og selskapets etablerte krav til helse, miljø og sikkerhet.

Prinsippene er utformet for alt velferdsarbeid i Equinor og er tatt med i sin helhet her. Enkelte punkt er ikke direkte anvendbare i Neptunsystemet. Spesielt gjelder dette pkt. 10.

Siden er designet og vedlikeholdt av fjellvann media as